Analiza funkcji kierowniczych dla voip – akademia dobrego biznesu
rss feed

Korzyści z awansowania personelu z wewnątrz przedsiębiorstwa

Tego rodzaju opowiadanie się kierownictw zakładów za wewnętrznymi źródłami pozyskiwania personelu kierowniczego można chyba uznać za reprezentatywne dla większości korporacji. Nie ulega kwestii, że podkreśla się w ten sposób ten właśnie aspekt polityki kadrowej, aby zachęcić potencjalnego kandydata do przyjęcia pracy oraz podnieść morale pracowników. Nie wiadomo, czy przedsiębiorstwa te dają podobne gwarancje swoim kierownikom średniego i wyższego szczebla. Klauzula zastrzegająca, że pracowników będzie się awansować na stanowiska kierownicze „jeśli to będzie możliwe” pozostawia możliwość dość dowolnej interpretacji.

Read the rest of this entry »

KONIECZNOŚĆ OKREŚLENIA WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ

Wzajemne powiązania i funkcje personelu kierowniczego powinny być zawsze jasno określane, co najmniej tak szczegółowo, jak opis zakresu obowiązków pracowników montażu czy mechaników jest to konieczne, jeśli organizacja ma działać jako instrument zarządzania,

Read the rest of this entry »

Komisje wykonawcze i doradcze, finansowe

Komisje tego typu znaleźć można w większości przedsiębiorstw zarówno dużych jak i małych. Różnią się one od siebie stopniem oficjalności w powoływaniu oraz stopniem przyznawanych im uprawnień kierowniczych. Najbardziej chyba typowym rodzajem komisji jest komisja doradcza prezesa rady nadzorczej do spraw kierunków polityki i sposobów działania 12. W skład jej wchodzi na ogół prezes rady nadzorczej oraz kluczowi pracownicy liniowi i sztabowi odpowiedzialni bezpośrednio wobec prezesa, wobec którego komisja spełnia funkcję doradczą. Pełni ona rolę gabinetu, choć istnieją przypadki, że taka komisja działa jako kierownik wieloosobowy. Zakres działania takiej komisji jest tak szeroki jak zakres działania prezesa rady nadzorczej.

Read the rest of this entry »

Komisja jako narzędzie konsolidacji władzy

Jedną z ujemnych stron podziału przedsiębiorstwa na wydziały jest delegowanie uprawnień różnym kierownikom, co stwarza sytuację wykluczającą posiadanie przez jedną osobę w organizacji zakresu uprawnień wystarczającego do podjęcia działania koniecznego dla osiągnięcia planowanych zadań jedynym człowiekiem, który ma takie uprawnienia jest tylko naczelny dyrektor. Nawet wewnątrz wydziałów lub działów uprawnienia bywają tak podzielone, że zachodzi konieczność zwoływania zebrania w celu skonsolidowania uprawnień przed podjęciem decyzji.

Read the rest of this entry »

Komisja jako narządzie podejmowania mniej ważnych decyzji

Ryzyko towarzyszące powoływaniu komisji i niejednokrotnie ich nieudolność powinny być ostrzeżeniem, aby stosować tę formę tylko przy podejmowaniu ważnych decyzji. Jeśli nawet zadaniem komisji jest poradnictwo, omawiane słabe strony łącznie z wysokimi kosztami powinny decydować o ich powoływaniu tylko dla spraw wyjątkowo ważnych. Ponadto trudno oczekiwać, aby inteligentny kierownik czy specjalista ’tolerował bezkrytycznie obrady komisji wymagające nakładu czasu i pieniędzy, a ograniczając się do rozpatrywania błahych problemów. Sytuacja może być jeszcze gorsza, gdy członkowie komisji stwierdzą, że obrady, w których uczestniczą, zmierzają do z góry podjętych decyzji.

Read the rest of this entry »

Komisja jako narządzie dokonywania badań i opracowań

Nie można ‚powiedzieć, aby komisje nie brały udziału w ogóle w procesie zarządzania. Jak już zauważono analizując rodzaje komisji, korzyści z obrad grupowych i udziału grupy w kwestiach polityki mogą okazać się bardzo cenne w przypadku komisji o charakterze doradczym. Większość komisji w przedsiębiorstwach wykonuje te funkcje, a podejmowanie decyzji i zarządzanie pozostawia się ‚kierownikom liniowym, dla których komisje stanowią ciało doradcze. Jak stwierdził Ralph Cordiner, prezes rady nadzorczej General Electric Company „nie mamy komisji do podejmowania takich decyzji, które powinny być podejmowane przez jednostki” 15. Ł

Read the rest of this entry »

Kierownictwo wieloosobowe a realizacja polityki przedsiębiorstwa

Komisje te decydują także często o zasadach organizowania, nie tylko dlatego, że planowanie organizacji jest ważnym elementem generalnego planu .przedsiębiorstwa, lecz także ze względu na ewentualność wywierania wpływu struktury organizacyjnej na tryb planowania oraz planowania na strukturę organizacyjną. Ta funkcja ’komisji, jak twierdzi Dale, ma szczególne znaczenie dla rozsądzenia spornych spraw w przedsiębiorstwie. Kierownik wieloosobowy jest doskonałym arbitrem w różnego rodzaju sporach, gdyż opinia grupy będzie przyjęta z większym zaufaniem niż opinia jednostki, ze względu na małą możliwość kierowania się osobistymi sympatiami czy antypatiami. Prawdą jest również, że działanie grupowe uniemożliwia w pewnym stopniu ścieranie się indywidualności.

Read the rest of this entry »

Kierowanie zbytem

Zbyt. Kierowanie zbytem tak samo jak i produkcją jest decentralizowane wkrótce po założeniu przedsiębiorstwa. Gdy agenci handlowi zaczynają obejmować swoją działalnością coraz to większe obszary geograficzne lub gdy liczba agentów wzrasta, korzyści płynące z decentralizacji dają się w dziale zbytu szybko odczuć. Dlatego też uprawnienia do podejmowania decyzji w dziedzinie zbytu są delegowane w szerszym zakresie niż dla jakiejkolwiek innej funkcji przedsiębiorstwa. Nawet w tych przypadkach, gdy wszystko przemawia za tym, że dla innych dziedzin korzystniejsza jest centralizacja uprawnień, zbyt może być objęty decentralizacją.

Read the rest of this entry »

Jednolitość polityki

Innym czynnikiem mającym wpływ na centralizację uprawnień jest tendencja do osiągnięcia jednolitości polityki. Ciągłość w takich sprawach jest bardzo ważna i osoby, które to doceniają są bez wyjątku zwolennikami centralizacji.

Read the rest of this entry »

Inne stałe komisje

W skład takiej komisji wchodziliby oczywiście przedstawiciele większości komórek funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Na czele komisji mógłby stanąć prezes rady nadzorczej, wiceprezes lub dyrektor zbytu. Resztę członków stanowiliby: dyrektor techniczny (lub kierownik komórki do spraw nowej produkcji), dyrektor produkcji, ewentualnie dyrektor finansów oraz specjaliści w takich dziedzinach jak: ustalanie cen, sprawy patentowe i znaki ochronne, kontrola stanu zapasów, planowanie ekonomiczne i koszty dystrybucji.

Read the rest of this entry »

FUNKCJE RADY NADZORCZEJ

Bliższe obserwacje pracy typowych rad nadzorczych w amerykańskich spółkach wykazują, że wiele z nich w rzeczywistości nie zarządza ani nie kieruje działalnością spółki. Potocznie rozumiane zarządzanie jest zadaniem prezesa rady i innych pracowników wyższego szczebla typowej spółki. Rady nadzorcze często były krytykowane za to, że nie kierują działalnością przedsiębiorstwa z. W dużych spółkach oddzielenie właścicieli od kierownictwa powoduje czasami nadmierne skupienie władzy u tych ostatnich, a rada nadzorcza pozostaje tylko fikcją prawną. Zdarza się również, że pewna grupa energicznych akcjonariuszy, w których ręku znajduje się mniejszość akcji zaczyna aktywnie wpływać na działalność przedsiębiorstwa, mimo że w ich ręku znajduje się mniejszość akcji, a rada nadzorcza aprobuje narzucone przez nich sugestie.

Read the rest of this entry »

Etapy oceny

Procedurę wstępnej oceny podzielić można na trzy podstawowe etapy. Po pierwsze, badanie kandydata z punktu widzenia jego potencjalnych cech jako przyszłego kierownika. Każde przedsię- s M. L. Mace The Growth and Development of Executives, Boston 1950, Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, rozdz, 4. # biorstwo stawia potencjalnym kierownikom pewne minimalne wymagania i o wiele mniej kosztów ponosić się będzie, jeżeli w początkowej fazie wykryje się, jakie cechy charakteru kandydata uniemożliwią mu efektywną pracę kierowniczą. Po drugie, przekonanie odpowiednio kwalifikowanych osób, aby wysunęły swoją kandydaturę, tzn. przekonanie kandydata do danego przedsiębiorstwa. Po trzecie, każdy kandydat zapraszany jest na długotrwałą zaplanowaną rozmowę wstępną.

Read the rest of this entry »

Pożyczki dla zadłuzonych-przy stałych dochodach

Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem

wiadomo, że zadłużenie czasami jest naprawdę bardzo duże i wchodzi komornik. Jednocześnie należy mieć świadomość, że nawet w takiej sytuacji pieniądze mimo wszystko będą nam niezbędne. Koniecznie więc należy już dziś uważniej zacząć podchodzić do możliwości jakie dają właśnie pożyczki. Być może jest to szansa na szybkie zdobycie pieniędzy, jak i również na znalezienie dla siebie właściwego rozwiązania. Nie od dziś wiadomo, że właściwie dla każdego wiele będzie mogło to dla nas znaczyć, jak i również spowoduje, że zaczniemy inaczej patrzeć na kwestie pożyczek, jak i późniejszych ich spłat. Wiadomo, że na samym początku należy uważniej zastanowić się nad możliwościami jakie dają właśnie pożyczki dla zadłużonych z komornikiem Read the rest of this entry »