Zarządzanie - Analiza funkcji kierowniczych dla voip – akademia dobrego biznesu
rss feed

Archive for the ‘Zarządzanie’ Category

Oceny kierowników wyższego szczebla

Mimo że ocenianie kierowników wyższego szczebla pod wieloma względami podobne jest do oceniania ich podwładnych, cel jego jest inny, tak jak i inne są cechy brane pod uwagę w ocenie i inny skład komisji oceniającej.

Read the rest of this entry »

Ocenianie działalności podwładnego

Wprowadzenie dodatkowych określeń w trzech środkowych punktach umożliwia uelastycznienie ocen, czego żądają niektórzy sumienni kierownicy. Jednak z drugiej strony zmuszają oni oceniającego do podejmowania większej ilości decyzji niż to było przewidziane. Sprawy te można uzgodnić i dostosować do życzeń zainteresowanych kierowników.

Read the rest of this entry »

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pomimo że członkowie rad nadzorczych nie są powiernikami w całym tego słowa znaczeniu, gdyż nie zatrzymują oni w swoim posiada-‚ niu aktywów spółki powierzonych przez akcjonariuszy, są jednak zobowiązani prawnie do takiej staranności, jakiej oczekuje się od rozsądnej osoby administrującej własnym majątkiem. Poza pewnymi przypadkami określonymi przez prawo jako przestępstwa, np. oszustwo czy daleko posunięte zaniedbanie obowiązków — pojęciem „rozsądnego działania” w rozumieniu sądu objęta jest normalna działalność ludzka. Innymi słowy, członkowie rad nadzorczych nie są pociągani do odpowiedzialności sądowej i karani za nieumiejętność właściwej oceny. Sądy wychodzą z założenia, że każdy rozsądny człowiek ponosi ryzyko, często duże — w wyniku swej działalności karanie za niewłaściwą ocenę sytuacji byłoby nieuzasadnioną ingerencją, uniemożliwiającą właściwe działanie systemu opartego na prywatnej własności. Dlatego też, jeśli w danych warunkach działanie można zakwalifikować jako rozsądne, sąd orzeka na korzyść rady.

Read the rest of this entry »

Wyniki badań Gordona

Wyniki badań Gordona obejmujące 155 przedsiębiorstw-olbrzymów potwierdza to zjawisko. Członkowie rad pracujący na etacie przedsiębiorstwa stanowili 35,9% wszystkich członków większość stanowili tylko w 23% badanych rad nadzorczych 17.

Read the rest of this entry »

Wysoka efektywność dencentralizacji w General Motors

Jednym z bodźców do osiągnięcia sukcesów w zdecentralizowanym przedsiębiorstwie jest współzawodnictwo między zakładami. Pewną trudność w dużym przedsiębiorstwie stwarza fakt, że kierownicy wydziałów stanowią swego rodzaju uprzywilejowaną grupę wewnątrz przedsiębiorstwa. Kierownik fabryki A wykonującej części jakiegoś wyrobu jest monopolistą w stosunku do kierownika fabryki B, która musi tych części użyć, bez względu na ich jakość, do wykonania całych urządzeń. Przeciwdziałając temu General Motors zmusza dyrektora zakładu do produkowania wyrobów wysokiej jakości i w ten sposób likwiduje monopolistyczną sytuację jednego dyrektora wobec drugiego, dopuszczając do konkurencji z zewnątrz. Ponadto wyrób gotowy podlega próbie rynkowej. Na przykład dyrektor zakładu samochodowego oceniany jest przez zarząd przedsiębiorstwa nie tylko z punktu widzenia poziomu kosztów i zysków swojego zakładu, lecz również na podstawie tego, w jakim stopniu jego wyrób konkuruje na rynku z wyrobami innych przedsiębiorstw.

Read the rest of this entry »

Zasady zarządzania

Ponieważ praca kierownika polega w dużym stopniu na przewodzeniu, jest rzeczą ważną, aby struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

– Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych pomagała w stworzeniu takich sytuacji, aby kierownik mógł przewodzić w sposób jak najbardziej operatywny. W tym sensie organizacja jest techniką przewodzenia. Jeśli z podziału uprawnień i ustalonej struktury wynika, że kierownik wydziału traktowany jest jako przywódca i że ułatwia mu się zadanie przewodzenia, przedsiębiorstwo osiągnęło bardzo ważny cel. Jeśli jednak kierownika wydziału obciąża się drobnymi sprawami lub jeśli rzeczywiste uprawnienia z dziedziny planowania, kierowania, doboru personelu i kontroli deleguje się pracownikom komórki sztabowej lub komórki podrzędnej, przedsiębiorstwo ogranicza operatywność swoich kierowników.

Read the rest of this entry »

Zatrudnianie kierowników kluczowych z zewnątrz

Przyczyny zatrudniania kierowników kluczowych z zewnątrz przedsiębiorstwa już omówiliśmy. Gdy kierownictwo przedsiębiorstwa widzi perspektywę działania z grupą ludzi na stanowiskach kierowniczych, niezadowolonych, nie mających widoków na przyszłość i wpadających w apatię ze względu na to, że nie zostali wybrani na wakujące stanowiska, aby uniknąć takiej sytuacji, często rekrutuje się kluczowego kierownika z zewnątrz, mimo że jego kwalifikacje może wcale nie przewyższają kwalifikacji pracowników zakładu, kandydujących na kierownicze stanowiska.

Read the rest of this entry »

ZNACZENIE PROBLEMU REKRUTACJI CZ. II

Powszechnie stosowana metoda punktacji opiera się o skalę ocen pracy. Niezbędne tu jest wyskalowanie każdego elementu będącego przedmiotem. pomiarów każdy z nich trzeba uzupełnić częścią opisową tak, aby oceniający mógł skorzystać z tych materiałów przy przyznawaniu odpowiedniej ilości punktów każdemu elementowi. Czwarta metoda porównywania czynników polega na wybraniu tych elementów pracy, od których zależy wysokość pensji. Następnym etapem jest określenie w pieniądzu wartości każdego elementu. Komisja bada listę najważniejszych stanowisk w porównaniu z przypadającymi na nie płacami i określa, jaka część danej płacy przypada na każdy wyodrębniony element. Suma opinii członków komisji daje ogólną ocenę każdego elementu wspólnego dla wszystkich stanowisk, które mają być oceniane.

Read the rest of this entry »

ZNACZENIE PROBLEMU REKRUTACJI

Stosowanie w praktyce polityki doskonalenia kadry kierowniczej wynika ze zrozumienia choćby samego tylko znaczenia danego rodzaju mają wpływ na wynagrodzenie i które jednocześnie pozwalają określić różnice między poszczególnymi stanowiskami.

Read the rest of this entry »

Znalezienie idealnej formy organizacji

Przy projektowaniu organizacji jest więc rzeczą zasadniczej wagi znalezienie idealnej formy organizacji, w której znalazłyby odzwierciedlenie podstawowe cele przedsiębiorstw. Konieczne jest więc wykreślenie nie tylko podstawowych linii podziału pionowego przedsiębiorstwa, odzwierciedlających samą ideę zarządzania (np. centralizacja uprawnień lub podział na półautonomiczne wydziały branżowe lub terytorialne), lecz również linii uprawnień kierowników w całej strukturze organizacyjnej. Tak jak i innych form planowania, schematu organizacyjnego nie można uważać za niezmienny, będzie podlegał ciągłym zmianom. Niemniej jednak stanowi on rodzaj standardowego zarysu umożliwiającego osobom odpowiedzialnym za zarządzanie przedsiębiorstwem porównanie organizacji istniejącej z planowaną i wprowadzenie zmian, gdy zaistnieje konieczność.

Read the rest of this entry »

Zwolennicy metody wywiadów

Niektórzy kierownicy zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach uważają za konieczne porozmawiać z żoną kandydata. Chcą się bowiem upewnić, czy żona kandydata będzie w stanie przystosować się do zmieniających się warunków pracy jej męża i nie będzie mu przeszkadzać we wspinaniu się po awanse. Rozmowa taka może mieć bardzo ważny wpływ zarówno na przyjęcie kandydata do pracy, jak też i na jego przyszłą karierę. Ponieważ jednak rozmowy takie są na ogół przeprowadzane przez żonę dyrektora, wyniki ich są raczej problematyczne.

Read the rest of this entry »

Luki w szkoleniu kierowników

Już w roku 1916 Henri Fayol6 zwrócił uwagę na fakt, że do programów nauczania w instytucjach naukowych nie włączono szkolenia kierowników, lecz wówczas nie zainteresowano się tymi spostrzeżeniami. Aż do ostatnich lat nawet rozwój szkół handlowych nie spowodował większego zainteresowania tym problemem ze strony naukowców. Ten brak zainteresowania kształceniem kadr kierowniczych spowodował w końcu wprowadzenie szkolenia przyszłych ‚kierowników do podstawowego programu działania American Management Association, organizacji, której członkowie rekrutują się przeważnie spośród kierowników przedsiębiorstw.

Read the rest of this entry »

Kupowanie usług

Wysuwa się często argumenty, że kupowanie usług powoduje duże straty wynikające z oczekiwania na przedsiębiorstwo usługowe, które ma na przykład zreperować jakieś urządzenie. Zasadniczo jest to kwestia porównania wartości straconego czasu oraz jakości usług własnych. Właściwe rozstrzygnięcie będzie tu polegać na obliczeniu, czy rzeczywiście opóźnienia w usługach z zewnątrz są większe niż to ma miejsce przy usługach własnych i na wyliczeniu strat czasu. Sprawa ta ma szczególne znaczenie w przypadku usług polegających na konserwacji urządzeń produkcyjnych. Faktem jest, że awaria maszyn powoduje zatrzymanie określonej działalności produkcyjnej, co naraża przedsiębiorstwo na wysokie koszty. Nie ma jednakże żadnej gwarancji, że własny dział konserwacji podjąłby remont w terminie wcześniejszym niż przedsiębiorstwo usługowe z zewnątrz. Komórki remontowe mają własny plan usług i chociaż działy produkcyjne zawsze mają pierwszeństwo, nie oznacza to, że usługa może być świadczona natychmiast pracownicy działu remontów mogą być w danym momencie zajęci wykonywaniem innej, równie pilnej usługi lub też muszą czekać na brakujące części.

Read the rest of this entry »