Analiza funkcji kierowniczych dla voip – akademia dobrego biznesu
rss feed

Opłacalność, którą daje prowadzenie ltd.

Zakładanie firm poza granicami kraju to bardzo popularne rozwiązanie, które jest wybierane przez wielu przedsiębiorców, którzy realizują swoje usługi na terenie całej UE. Postawienie na założenie firmy w krajach UE to najczęściej szukanie znacznie prostszych formalności przy zakładaniu firmy. Jednocześnie dla innych osób liczy się to, że prowadzenie ltd może przynosić znacznie więcej korzyści finansowych, co może między innymi dotyczyć kosztów prowadzenia firmy. Jak wskazuje wielu Read the rest of this entry »

Działanie komisji

Koordynacjo. Komisje są również dogodnym narzędziem koordynowania planowania w przedsiębiorstwie oraz realizowania polityki zakładu. Dynamika rozwojowa nowoczesnych przedsiębiorstw zmusza dyrekcję do zapewnienia właściwego powiązania działalności z planami. Wskutek komplikacji, zmian oraz konieczności przydzielenia zadań liaz- nym wyspecjalizowanym komórkom, jednym z najtrudniejszych problemów staje się wzajemne skoordynowanie każdej akcji, każdego planu wycinkowego oraz każdego wydatku i to nie tylko w czasie, lecz również ilościowo.

Read the rest of this entry »

Kierownictwem wieloosobowe a planowanie

Jedną z dziedzin zarządzania, w której kierownictwo wieloosobowe jest najczęściej spotykane, jest działalność polegająca na wytyczaniu polityki przedsiębiorstwa. Wiele firm powołuje komisje wykonawcze lub kierownicze, których praca polega na opracowywaniu planów i określaniu zasadniczych kierunków ‚polityki. Komisjom tym nadaje się rozmaite nazwy. W General Motors są komisje do spraw operacji i do spraw finansowych. W zakładach Forda jest komisja do spraw polityki the Chesapeake and Ohio Railway Company powołały komitety planujące the Continental Oil Company — komisję do spraw zarządzania the Westinghouse Electric Corporation — komisję planowania, a Phillips Petroleum Company — komisję do spraw operacji9.

Read the rest of this entry »

JAK PRACUJĄ RADY NADZORCZE

Baker w swojej pionierskiej pracy o radach nadzorczych10 wyodrębnił cztery zasadnicze sfery działania tych rad. Rada nadzorcza nie . może zarządzać spółką w taki sposób, w jaki kierownik działu kieruje swoim działem. Jako kierownictwo zespołowe skupia się na sprawach ogólnej polityki spółki wykonując minimum funkcji administracyjnych.

Read the rest of this entry »

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PERSONELU KIEROWNICZEGO CZ. II

Opieranie się na polityce awansów z wewnątrz przedsiębiorstwa wzmacnia monopolistyczną pozycję pracowników oczekujących awansów na stanowiska kierownicze oraz uniemożliwia przedsiębiorstwu wykorzystanie otwartej konkurencji kandydatów ubiegających się o te stanowiska. Ponieważ nie ma żadnego moralnego ani prawnego obowiązku awansowania pracowników na stanowiska kierownicze, kierownictwo przedsiębiorstwa powinno rozważyć korzyści i straty, jakie mogą wyniknąć ze stosowania tej polityki. Przyczyny stosowania zasady otwartej konkurencji w doborze kierowników są jasne. W ostatecznym rozrachunku daje ona przedsiębiorstwu możność wykorzystania pracy najlepiej wykwalifikowanego kandydata, przeciwdziała ujemnym skutkom naśladowania, umożliwia zastosowanie najlepszych metod rekrutacji kierowników oraz eliminuje pewnych siebie „następców tronu”. Wyrzeczenie się tych korzyści dla podtrzymania takiego niepewnego czynnika, jakim jest morale, wydaje się problematyczneI0.

Read the rest of this entry »

MOTYWACJA KIEROWNIKÓW CZ. II

Kandydaci na kierowników różnią się od siebie zasadniczo wiekiem, pozycją finansową i stopniem dojrzałości. Niemniej jednak potencjalny kierownik zaczyna dopiero swoją karierę, a jego stan posiadania ogranicza się do ambicji i dobrego wykształcenia. Takie uproszczenie nie powinno zaciemnić faktu, że kandydat jest tylko człowiekiem, w którym chcą dojść do głosu różne pragnienia, a każde z nich oddziałuje na jego postawę. Żąda on wielu rzeczy — zapewnienia mu różnych możliwości życiowych, dochodów, władzy, prestiżu i stanowiska w społeczeństwie. Wielu ludzi nie potrafi określić, któremu z tych żądań wewnętrznych trzeba uczynić zadość w pierwszym rzędzie. Spełnienie wszystkich tych pragnień, choćby tylko w części, może być nieosiągalne przez całe życie. Niewątpliwie okoliczności nie sprzyjają wielu potencjalnym kierownikom uniemożliwiając im skorzystanie z różnych przywilejów życiowych większość walczy całe życie z trudnościami finansowymi niewielu tylko dochodzi do władzy. Może właśnie w tym kompleksie zagadnień da się odnaleźć przyczynę, która powoduje, że ludzie stopniują atrakcyjność poszczególnych zawodów, poszczególnych wydziałów przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw i klasyfikują przedsiębiorstwa na mniej lub bardziej atrakcyjne.

Read the rest of this entry »

Wiek członków rad nadzorczych

Oceniając umiejętność przystosowania się członka rady nadzorczej do społeczności bierze się także pod uwagę jego działalność społeczną lub charytatywną. W związku z tym warto zwrócić uwagę na fakt, że badania przeprowadzone przez American Institute of Management wykazały, że działalność pozazawodowa członków rad nadzorczych 10 przodujących spółek30 przedstawiała się następująco: spośród 817 różnych rodzajów działalności tych kierowników 586 czyli 72% stanowiły prace w klubach, towarzystwach i bractwach, 144 czyli 17% w stowarzyszeniach zawodowych, a tylko 87 czyli 11% stanowiły prace społeczne.

Read the rest of this entry »

Porównanie kosztów i korzyści (usługi)

Niewątpliwe korzyści uzyskuje się wreszcie przez grupowanie wykonywania usług, na które zapotrzebowanie nasila się okresowo. Dobrym przykładem jest w tym przypadku praca działu konserwacji i remontów w fabryce. O każdej porze roku dział ten ma do wykonania określone prace. Zimą zwraca się szczególną uwagę na ogrzewanie, wilgotność powietrza i oświetlenie. Latem można zająć isię malowaniem, czyszczeniem, budową. Jeśli można wykorzystać tych samych pracowników do wykonywania wszystkich tych prac, cała grupa będzie równomiernie obciążona w ciągu całego roku.

Read the rest of this entry »

Korzyści wynikające z pracy działów usługowych

Podstawą tworzenia działów usługowych są przewidywania, z których wynika, że koszt ich utrzymania będzie niższy, niż koszty tych samych usług wykonywanych w inny sposób dlatego też ocena tych korzyści ma zasadnicze znaczenie. Na pewno można do nich zaliczyć fachowość usług i możliwość pełniejszego zaspokojenia rozmaitych potrzeb.

Read the rest of this entry »